Đồng Tháp: Gặp gỡ người nông dân tìm đầu ra cho nông sản qua mạng xã hội

Tại Đồng Tháp, nông dân thời kỳ mới dù vẫn chưa hoàn toàn thoát được khỏi cảnh được mùa mất giá nhưng đã không còn bị động trông chờ vào thương lái, trông chờ vào sự giải cứu, mà đã từng bước khẳng định sự chủ động của mình trong việc tìm đầu ra trong sản phẩm mình làm ra.

Đồng Tháp: Gặp gỡ người nông dân tìm đầu ra cho nông sản qua mạng xã hội

Đồng Tháp: Gặp gỡ người nông dân tìm đầu ra cho nông sản qua mạng xã hội