Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp - chính sách hợp lòng dân

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là một trong những chính sách lớn của nhà nước, được triển khai thực hiện lần đầu giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 theo nghị quyết 55 của Quốc Hội. Nhiều năm qua, việc miễn giảm thuế nông nghiệp đã có tác động tích cực trong việc khơi thông sức dân.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp - chính sách hợp lòng dân

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp - chính sách hợp lòng dân