Một số nghề truyền thống ở Châu Đức, huyện thuần nông duy nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Châu Đức là huyện thuần nông duy nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính vì thế nông nghiệp được xác định là nền tảng trong tiến trình xây dựng phát triển của địa phương. Và với một địa phương thuần nông như là Châu Đức thì những ngành nghề truyền thống hiển nhiên liên quan mật thiết đến sản xuất nông nghiệp.

Một số nghề truyền thống ở Châu Đức, huyện thuần nông duy nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Một số nghề truyền thống ở Châu Đức, huyện thuần nông duy nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu