Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc 2024 sẽ có nhiều điểm rất mới

Để có thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên quy mô lớn nhất và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/4/2024.