Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật vô liêm sỉ nhất khiến Thục Hán suy vong, cả 3 anh em Lưu Bị bỏ mạng oan ức

Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể nói là cuốn sách anh hùng nhất trong tất cả các tác phẩm của văn học Trung Quốc, và tất cả mọi người trong cuốn sách, thậm chí nhiều nhân vật phản diện, đều được thế giới đánh giá cao. Nhưng trong đó cũng có một người mà mọi người khinh thường, đó chính là Mi Phương.