Tin liên quan

"Hành động sớm trước thiên tai" là mục tiêu thực hiện trong tương lai