[TRỰC TIẾP] Tập huấn trực tuyến toàn quốc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tiếp nối chương trình tập huấn trực tuyến hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 dành cho cấp tỉnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến dành cho cấp huyện, xã