TX.Sa Pa

  • Nghệ nhân Tẩn Vần Siệu: Người lưu giữ "linh hồn" làng Dao

    Nghệ nhân Tẩn Vần Siệu: Người lưu giữ "linh hồn" làng Dao

    Bản Tả Chải nằm sâu trong khu rừng già của xã Tả Phìn (TX.Sa Pa, Lào Cai) có một nghệ nhân ưu tú, người đã dành cả mấy chục năm dày công nghiên cứu, gìn giữ từng con chữ Nôm Dao của dân tộc mình thông qua kho tàng sách cổ, để dòng văn hóa độc đáo của người Dao đỏ chảy mãi trong đời sống xã hội.