Chuyển động Nhà nông 8/10: Bảo tồn, nhân rộng diện tích chè di sản ở Hà Giang

Hà Giang có hơn 1.600 cây chè shan tuyết được công nhận là cây chè di sản. Cùng với việc khai thác, việc bảo tồn cây chè di sản là hết sức quan trọng.

Chuyển động Nhà nông 8/10.