Công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng để Quỹ Hỗ trợ Nông dân đi đến thắng lợi

Qua 10 năm thực hiện Đề án đổi mới, sự chuyển mình mạnh mẽ của Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mở ra cánh cửa cho hàng triệu hộ nông dân trên cả nước xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng để Quỹ Hỗ trợ Nông dân đi đến thắng lợi

Công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng để Quỹ Hỗ trợ Nông dân đi đến thắng lợi

Công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng để Quỹ Hỗ trợ Nông dân đi đến thắng lợi - Ảnh 2.

Sau 10 năm thực hiện đề án đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 3.746,788 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với khi chưa thực hiện Đề án, tốc độ tăng trưởng bình quân toàn hệ thống đạt 21%/năm.

Công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng để Quỹ Hỗ trợ Nông dân đi đến thắng lợi - Ảnh 2.

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.