Gần 500 người cùng trồng 2000 cây sao đen ở nhà máy Z114 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Khoảng 500 người đã tham gia trồng 2000 cây sao đen ở nhà máy Z114 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Gần 500 người cùng trồng 2000 cây sao đen ở nhà máy Z114 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng