Mục tiêu đến năm 2030: Giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 8 - 10 tỷ USD

Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8-10 tỷ USD; trong đó, tỷ trọng giá trị sản phẩm chế biến đạt 30% trở lên; công suất chế biến rau quả đạt 2 triệu tấn sản phẩm/năm, gấp gần 2 lần so với năm 2020.

Mục tiêu đến năm 2030: Giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8 - 10 tỷ USD

Mục tiêu đến năm 2030: Giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8 - 10 tỷ USD