Nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nâng cao giá trị nông sản Sơn La

Chuyển đổi phương thức nông nghiệp xanh, sạch là một trong những giải pháp mà thành phố Sơn La đang hướng tới, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hiệu quả.

Nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nâng cao giá trị nông sản Sơn La.