Nuôi chuột bạch, sinh kế mới của người dân Cù Lao Dung

Nuôi chuột bạch làm cảnh trong giới trẻ đã xuất hiện từ lâu, nhưng nuôi chuột bạch để phục vụ cho công tác y khoa thì không nhiều người để ý tới. Tại tỉnh Sóc Trăng, mô hình nuôi chuột bạch cũng đang bắt đầu manh nha tại thị trấn Cù Lao Dung với hiệu quả bước đầu khá ổn định.
Nuôi chuột bạch, sinh kế mới của người dân Cù Lao Dung

Nuôi chuột bạch, sinh kế mới của người dân Cù Lao Dung