Phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho hơn 2.000 hộ dân vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu

Trong kế hoạch bố trí dân cư vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long đã phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho 2.200 hộ vùng thiên tai, biến đổi khí hậu.
Phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho 2.200 hộ vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu

Phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho 2.200 hộ vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu