Quảng Ngãi dành ngân sách hơn 300 tỷ đầu tư cho miền núi trong năm 2023

Trong tổng 300 tỷ đồng đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng miền núi Quảng Ngãi trong năm 2023, nguồn vốn của T.Ư là gần 283 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Quảng Ngãi dành ngân sách hơn 300 tỷ đầu tư cho miền núi trong năm 2023