Thừa Thiên - Huế: Nỗ lực nâng cao vị thế cho người khuyết tật

Năm 2020 là năm mà chương trình hành động “nâng cao vị thế cho người khuyết tật” được đẩy mạnh thực hiện với nhiều dự án khác nhau. Thông qua đó người khuyết tật được tiếp cận được với các nguồn hỗ trợ về tín dụng, các dịch vụ xã hội, từng bước thu dần khoảng cách đối với người bình thường.
Nỗ lực nâng cao vị thế cho người khuyết tật

Nỗ lực nâng cao vị thế cho người khuyết tật