[TRỰC TIẾP] Hội Nông dân chung tay xử lý "ô nhiễm trắng"

Ô nhiễm nhựa, hay còn được gọi là ô nhiễm "trắng", đang ngày càng bức bối hơn. Chính vì thế, trong Ngày Môi trường thế giới năm nay, UNEP đã chọn chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", trong đó tập trung thực hiện chiến dịch "Chống ô nhiễm nhựa". Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; Kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; Hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; Tăng cường tái chế, tái sử dụng; Thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; Thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Theo đó, nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được tập trung vào các hoạt động:

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng dân cư thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường như: các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025" tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa; Đề án "Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam" tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ… Tập trung tuyên truyền thực hiện Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 là "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch "Chống ô nhiễm nhựa" (Beat Plastic Pollution) nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

- Tập trung triển khai phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, phân loại, thu gom, xử lý chất thải; phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập các câu lạc bộ nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Phát động phong trào xây dựng mới và nhân rộng các mô hình hiệu quả về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường.