Tin liên quan

Giông lốc tại Gia Lai làm tốc mái hàng trăm nhà dân, thiệt hại hàng trăm héc ta cây trồng