Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 19/2: Nhiều diện tích lúa đông xuân khu vực Trà Vinh, Vĩnh Long bị nhiễm sâu bệnh