Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Hồ

Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Chăm lo mọi mặt đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Vân Hồ (Sơn La) có 118 bản thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có đến 96 bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 4%-5%/năm.