Sông Mã (Sơn La): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã... duy trì và phát triển mạnh chăn nuôi đàn gia súc thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Sông Mã (Sơn La): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc

Đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính mang lại thu nhập ổn định

Nhờ triển khai đúng hướng mà đàn gia súc trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã không ngừng phát triển. Đến hết năm 2022, toàn huyện có gần 1,26 triệu con vật nuôi. Trong đó: trâu 11,9 nghìn con; bò 54,8 nghìn con; gia cầm, thủy cầm 1,1 triệu con,... trong đó có hàng chục mô hình chăn nuôi gia súc trên 100 con, hàng nghìn mô hình chăn nuôi gia súc hàng chục con. Với mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cho người chăn nuôi bền vững, duy trì và mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.