Chuyển động Nhà nông 21/5: Vận hành diễn tập đóng toàn bộ 11 cửa van cống Cái Lớn

Ngày 22/5, hệ thống thủy lợi Cái Lớn sẽ được vận hành diễn tập đóng toàn bộ 11 cửa van, phân luồng, điều tiết các phương tiện giao thông thủy qua âu thuyền cống Cái Lớn.

Chuyển động Nhà nông 21/5: Vận hành diễn tập đóng toàn bộ 11 cửa van cống Cái Lớn

Chuyển động Nhà nông 21/5.