Đã mắt những khu vườn “đẻ” trăm triệu mỗi năm ở Quảng Nam

Tiêu chí vườn hộ trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đang đi vào thực tiễn ở nhiều vùng quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Những khu vườn um tùm cỏ dại, rậm rạp với nhiều cây trồng giá trị kinh tế thấp đã được thay thế bằng những vườn chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Đã mắt những khu vườn "đẻ" trăm triệu mỗi năm ở Quảng Nam

Đã mắt những khu vườn “đẻ” trăm triệu mỗi năm ở Quảng Nam