Đồng Nai: Tập trung chăm sóc và phòng bệnh cho đàn gia súc - gia cầm vào thời điểm giao mùa

Đồng Nai, được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước. Trong đó, khoảng 80% tổng đàn gia súc - gia cầm được nuôi theo hình thức tại tập trung, áp dụng các quy trình sinh học - an toàn dịch bệnh. Vấn đề còn lại là tập trung công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong thời điểm giao mùa.
Đồng Nai: Tập trung chăm sóc và phòng bệnh cho đàn gia súc - gia cầm vào thời điểm giao mùa

Đồng Nai: Tập trung chăm sóc và phòng bệnh cho đàn gia súc - gia cầm vào thời điểm giao mùa