Tin liên quan

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Hướng tới tương lai bền vững

"Cảnh báo sớm" là chìa khóa cho các hành động sớm trước thiên tai