Kinh tế rừng đang có vị trí rất quan trọng trong đời sống của người dân Tuyên Quang

Với diện tích rừng trồng lấy gỗ nguyên liệu là trên 140.700ha, kinh tế rừng đang có vị trí rất quan trọng trong đời sống của người dân Tuyên Quang. Để phát triển lâm nghiệp bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể. Phấn đấu đến năm 2035, đưa giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng bình quân hơn 6,5%/năm.

Tuyên Quang: Kinh tế rừng đang có vị trí rất quan trọng trong đời sống của người dân Tuyên Quang

Tuyên Quang: Kinh tế rừng đang có vị trí rất quan trọng trong đời sống của người dân Tuyên Quang