Liên minh HTX tỉnh Điện Biên: Kinh tế tập thể, động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại khu vực nông thôn-Phần 2

Để HTX đủ sức cạnh tranh trên thị trường, khu vực kinh tế tập thể ở tỉnh Điện Biên đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Có thể nói, HTX chính là nòng cốt của thành phần kinh tế tập thể và là động lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại khu vực nông thôn tại tỉnh Điện Biên.

Liên minh HTX tỉnh Điện Biên: Kinh tế tập thể, động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại khu vực nông thôn (Phần 2)

Liên minh HTX tỉnh Điện Biên: Kinh tế tập thể, động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại khu vực nông thôn (Phần 2)