Mục tiêu năm 2030, thu nhập của người dân nông thôn cao hơn 2 lần năm 2020

Thu nhập của người dân nông thôn cao hơn 2 lần năm 2020. Đó là một trong các mục tiêu của Nghị quyết 34/NQ-CP về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 vừa được Chính phủ ban hành.

Mục tiêu năm 2030, thu nhập của người dân nông thôn cao hơn 2 lần năm 2020

Mục tiêu năm 2030, thu nhập của người dân nông thôn cao hơn 2 lần năm 2020