Nhờ cách làm này mà nông dân Lai Châu mở rộng được diện tích canh tác, tăng năng suất cây trồng

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã chú trọng lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, kênh mương thủy lợi giúp người dân thuận lợi mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Video: Xây dựng công trình thủy lợi ở huyện Tam Đường, Lai Châu.