Quỹ Hỗ trợ nông dân: “Đòn bẩy” tài chính hữu hiệu cho người nông dân - Ảnh 1.

Năm 2024, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, là năm rất quan trọng đặt nền móng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Trong đó, riêng với Quỹ Hỗ trợ Nông dân Nghị quyết Đại hội đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn cho Qũy từ 10%/năm trở lên. Đó là, đông lực để Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp phấn đấu thi đua xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ, huy động nguồn lực xã hội xây dựng giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp cần đẩy mạnh thực hiện hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân; chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của từng địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới.

Quỹ Hỗ trợ nông dân: “Đòn bẩy” tài chính hữu hiệu cho người nông dân - Ảnh 3.

Đứng trước một năm 2024 nhiều cơ hội và thách thức, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã có bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về những định hướng cho năm 2024 của Quỹ Hỗ trợ Nông dân.

Thưa bà Nguyễn Thị Kim Hoa, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đặt ra những mục tiêu gì cho năm nay?

Năm 2024, là một năm quan trọng đặt nền móng cho phương hướng phát triển những năm tiếp theo của Quỹ. Để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội VIII, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân chúng tôi đặt ra những mục tiêu sau: 

1. Nhanh chóng kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp đúng theo quy định của Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023.

2. Tập trung xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân vượt kế hoạch đề ra; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho nông dân thông qua nguồn tín dụng ủy thác của các Ngân hàng nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn của hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Đẩy mạnh triển khai các dự án Nhóm hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân gắn với xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nhằm nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác, Hợp tác xã ở nông thôn.

4. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân và hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân trong tình hình mới.

Video: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ về những định hướng cho năm 2024 của Quỹ Hỗ trợ Nông dân. 


Đứng trước những mục tiêu đã đặt ra là những cơ hội và rất nhiều thách thức. Vậy để đạt được những mục tiêu đặt ra trên, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã có những nhiệm vụ và giải pháp gì, thưa bà Nguyễn Thị Kim Hoa?

Để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân chúng tôi đã đưa ra những giải pháp sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII về phát triển Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Tuyên truyền mạnh mẽ về nội dung, mục đích, ý nghĩa, vai trò, kết quả tích cực của Quỹ Hỗ trợ Nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân hiểu, đồng thuận, tạo điều kiện ủng hộ xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ Nông dân.

Thứ hai, Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp tập trung xâydựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp trình cấp có thẩm quyền phêduyệt theo quy định Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân.

Thứ ba, Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP; tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành các quy định, quy chế nội bộ về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân để áp dụng cho toàn hệ thống.

Thứ tư, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tiếp tục cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân; đồng thời đẩy mạnh vận động ủng hộ từ nguồn ngoài ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp được giao.

Quỹ Hỗ trợ nông dân: “Đòn bẩy” tài chính hữu hiệu cho người nông dân - Ảnh 5.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động phối hợp với ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện tốt chương trình phối hợp, văn bản thỏa thuận đã ký để tăng trưởng dư nợ tín dụng, giúp nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động mở rộng phối hợp với các ngân hàng thương mại khác nhằm chuyển tải thêm nguồn vốn đến nông dân.

Thứ sáu, tập trung xây dựng các mô hình điển hình từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, có sức lan tỏa, gắn với xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nhằm nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết, Hợp tác xã ở nông thôn, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác thế mạnh của địa phương tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, giá trị, hiệu quả cao.

Thứ bảy, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, nhất là cán bộ mới nhận nhiệm vụ sau đại hội Hội Nông dân các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân và hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân. Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người vay, lồng ghép, phối hợp hoạt động vay vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân với dạy nghề, tư vấn, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ủy thác vay vốn của các ngân hàng, hoạt động của các Tổ TK&VV, Tổ vay vốn; kịp thời phát hiện và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Thực hiện: Phương Nga - Minh Tuấn