[TRỰC TIẾP] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028