Bộ NN&PTNT gợi ý các phương án sản xuất và tiêu thụ nhằm đảm bảo năng suất vụ đông 2021

Xác định vụ Đông năm 2021 là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành cho năm tiếp theo, Bộ NN&PTNT đã đưa ra định hướng đa dạng hóa cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và điều kiện tự nhiên của từng vùng và đảm bảo đầu ra cho nông sản.

Clip: Sẵn sàng các phương án sản xuất và tiêu thụ nhằm đảm bảo năng suất vụ đông 2021