Công tác chuẩn bị của Trung ương Hội cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, đến nay, các Tiểu ban tổ chức Đại hội đã hoàn thành việc phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội. Các đề án như Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đề án đại biểu dự Đại hội sẽ tiếp tục được Trung ương Hội ban hành.

Tháng 8/2022, Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong năm 2023.

Để Đại hội đạt kết quả cao, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức hội nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHO ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP PHẢI CÓ SỰ ĐỔI MỚI - Ảnh 3.

Vai trò của công tác tuyên truyền cho Đại hội, trong bối cảnh hội nhập 4.0.

Trong 5 năm qua, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đạt những kết quả quan trọng. Hội nông dân các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh; tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; phát huy vai trò của nông dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.


Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Năm 2023 sẽ diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; là cơ hội để đẩy mạnh công tác xây dựng hội nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ban Bí thư yêu cầu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội, công tác hội và phong trào nông dân trước, trong và sau đại hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội với nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào nông dân.

                                                     Thực hiện: Mạnh Trường - Phương Nga - Bảo Trung - Viết Niệm