ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân.