Đa dạng phương thức tiêu thụ nông sản, lời giải cho bài toán kết nối “cung - cầu”

Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mạnh dạn thay đổi phương thức tiêu thụ nông sản, làm mới phương thức kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường

Video: Đa dạng phương thức tiêu thụ nông sản, lời giải cho bài toán kết nối “cung - cầu” hàng cung ứng