Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII: Các địa phương đẩy nhanh việc tổ chức Đại hội

Theo Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là cần phải tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp theo đúng tiến độ.

Theo đó, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2023; Đại hội Nông dân cấp huyện hoàn thành trong quý II/2023; Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh hoàn thành trong quý III/2023; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII tổ chức vào cuối quý IV/2023.

Cho đến nay, hầu hết các địa phương đều đã tích cực triển khai, đẩy nhanh việc tổ chức Đại hội các cấp, đúng với tinh thần của Chỉ thị 16 đưa ra.

Tỉnh Thái Bình đẩy nhanh việc tổ chức Đại hội nông dân cấp cơ sở

Tỉnh Thái Bình đẩy nhanh việc tổ chức Đại hội nông dân cấp cơ sở

Xây dựng người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là mục tiêu của các cấp Hội

Người nông dân điển hình tiêu biểu, xuất sắc với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, có hoài bão, khát vọng làm giàu chính đáng. Đó chính là mục tiêu mà các cấp Hội đều hướng tới, xây dựng.

Xây dựng người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là mục tiêu của các cấp Hội