Đồng Tháp: Bác sĩ Y học cổ truyền quyết tâm khởi nghiệp từ cây cỏ ngọt

Huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) có 16 sản phẩm được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm cũng đã đăng ký và đang chờ xét công nhận đạt chuẩn OCOP cấp huyện, trong đó có sản phẩm trà cỏ ngọt của bác sĩ Y học cổ truyền Trương Thị Hồng Phượng.

Đồng Tháp: Bác sĩ Y học cổ truyền quyết tâm khởi nghiệp từ cây cỏ ngọt

Đồng Tháp: Bác sĩ Y học cổ truyền quyết tâm khởi nghiệp từ cây cỏ ngọt