Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đồng hành hỗ trợ nông dân về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề

Một trong những mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới của Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn là đồng hành, hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề. Đồng thời, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, cạnh tranh ở thị trường trong tỉnh, trong nước và thị trường quốc tế.


Video: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đồng hành hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề