Video: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đột phá về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ mới các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đặt những mục tiêu mang tính đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội các cấp và giai cấp nông dân tỉnh Thanh Hóa vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, tập trung hướng hoạt động về cơ sở.

Video: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đột phá về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới