Lớp học chữ Nôm Dao ở Yên Bái: Gìn giữ cho muôn đời sau

Cùng với nếp sinh hoạt, trang phục, các phong tục, tín ngưỡng thì chữ Nôm Dao cũng là nét văn hóa đặc trưng của bà con dân tộc Dao, nhưng hiện nay không phải ai cũng biết viết và đọc chữ Nôm Dao. Bởi vậy, những lớp học chữ Nôm Dao đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc của đồng bào Dao ở Yên Bái.

Yên Bái: Lớp học chữ Nôm Dao gìn giữ cho muôn đời sau