Nhờ cách này, chính quyền huyện Than Uyên ở Lai Châu thành công xây dựng các sản phẩm OCOP

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, các cấp chính quyền huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp ở địa phương nâng cao chất lượng nông sản và xây dựng thành công các sản phẩm OCOP…

Video: Nhờ cách này, chính quyền huyện Than Uyên ở Lai Châu thành công xây dựng các sản phẩm OCOP.