Trồng ngô sinh khối: Lời giải hay cho bài toán khó về thức ăn chăn nuôi

Với hướng phát triển tiến tới sản xuất thức ăn hoàn chỉnh cho gia súc ăn cỏ, ngô sinh khối có thể coi là giải pháp quan trọng để phát triển ngành chăn nuôi trong bối cảnh dịch bệnh và giá thức ăn còn nhiều bấp bênh như hiện nay.

Clip: Trồng ngô sinh khối - lời giải hay cho bài toán khó về thức ăn ngành chăn nuôi