Video: Phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Sơn La

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) phát huy sức trẻ, tích cực góp phần đưa Quỳnh Nhai thành huyện nông thôn mới năm 2025.

Phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Sơn La

Quỳnh Nhai phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã và đang phát huy năng lực, trí tuệ góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới. Huyện Đoàn Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ huyện Quỳnh Nhai chung tay xây dựng nông thôn mới", huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.