Video: Tọa đàm "Chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp, cơ hội và thách thức"

Để chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Lâm nghiệp cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số, ngày 09/10/2023, Cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-LN-CĐS thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp của Cục Lâm nghiệp.

Tọa đàm "Chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp, cơ hội và thách thức".