Rác thải nhựa trong nông nghiệp: Đã đến "lằn ranh" báo động

Hơn 500 nghìn tấn ni-lông, gần 78 nghìn tấn vỏ bao bì phân bón và gần 34 nghìn tấn vỏ bao bì thuốc BVTV..., những con số thống kê khủng khiếp, thậm chí đã đến mức báo động, về lượng rác thải nhựa trong nông nghiệp bị thải ra môi trường mỗi năm. Đây chính là vấn đề rất lớn mà ngành nông nghiệp đang phải đối mặt.

Rác thải nhựa trong nông nghiệp: Đã đến mức báo động "đỏ"

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, tổng lượng chất thải rắn (bao gồm chất thải nhựa) phát sinh từ trồng trọt khoảng 661,5 nghìn tấn/năm (gồm 550 nghìn tấn ni lông, 77,49 nghìn tấn vỏ bao bì phân bón33,98 nghìn tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật).

Chất thải rắn từ chăn nuôi là 67,93 triệu tấn (gồm 77 nghìn tấn chất thải nhựa vỏ bao bì thức ăn); từ thủy sản là 880 nghìn tấn bùn thải273 nghìn tấn chất thải từ bao bì thức ăn, vỏ thuốc thú y và các loại chất rắn khác.

Quản lý chất thải nhựa ngành nông nghiệp: Đã đến lúc phải nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Để thực hiện thành công kế hoạch quốc gia về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp và thủy sản, đại diện UNDP tại Việt Nam đã khuyến nghị - Việt Nam nên đẩy nhanh các giải pháp hiệu quả hướng tới kế hoạch quốc gia.

Theo đó, Việt Nam cần xây dựng dữ liệu cơ sở về ô nhiễm nhựa và chất thải nhựa, cũng như hệ thống giám sát khả thi từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh để đánh giá quá trình giảm thiểu chất thải nhựa trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, thúc đẩy những mô hình thu gom và tái chế hiệu quả, sử dụng vật liệu đóng gói thay thế cho nhựa dùng một lần trên đồng ruộng; tập huấn người dân và các bên liên quan trong nông nghiệp về tác động đến môi trường của nhựa cũng như sự sẵn có của các giải pháp thay thế.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến: “Chúng ta cần làm gì để vừa phát triển sản xuất, vừa bảo vệ môi trường?” - Ảnh 2.

bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam.

Hội thảo cũng giới thiệu một số các giải pháp thiết thực và hiệu quả đã và đang triển khai tại nhiều địa phương, giúp giảm thiểu, thu gom, phân loại. Đồng thời cần khuyến khích người dân tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp.