Sơn La: Thiếu đủ thứ, phần lớn hợp tác xã hoạt động thiếu hiệu quả

Trong vài năm trở lại đây Sơn La được coi là một trong những điểm sáng về mô hình phát triển kinh tế tập thể, với hơn 600 hợp tác xã được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động của các hợp tác xã ở Sơn La hiện nay cũng gặp phải những khó khăn nhất định.

Sơn La: 70% HTX hoạt động thiếu hiệu quả

70% HTX hoạt động thiếu hiệu quả

Sơn La: 70% HTX hoạt động thiếu hiệu quả - Ảnh 2.

Một thực trạng cũng đang đặt ra với các hợp tác xã ở Sơn La hiện nay đó là việc thiết lập được mối quan hệ tín dụng thường xuyên với các ngân hàng thương mại, do không đủ điều kiện để thế chấp tài sản dẫn đến thiếu vốn đầu tư.

Sơn La: 70% HTX hoạt động thiếu hiệu quả - Ảnh 3.

Nhìn vào thực tế nền nông nghiệp Sơn La hiện nay muốn phát triển bền vững tất yếu phải gắn với các HTX, theo đó cùng với việc tập trung tháo gỡ những khó khăn nội tại của HTX , xây dựng hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển HTX, Liên hiệp HTX phù hợp với thực tiễn để kích thích, nhân rộng các mô hình, đồng thời nâng cao hiệu quả các chuỗi sản xuất để tạo thêm những nguồn lực để mô hình kinh tế tập thể trở thành phương thức sản xuất tối ưu hướng tới phát triển bền vững.