Tiếp tục lùi thời gian hoàn thành dự án "6 đời Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa xong"

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã đồng ý cho kéo dài thêm thời gian hoàn thành Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, đến năm 2023. Đây cũng là công trình mà kể từ khi triển khai đến nay đã 18 năm, qua 6 đời Chủ tịch tỉnh vẫn chưa hoàn thành.

Tiếp tục lùi thời gian hoàn thành dự án "6 đời Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa xong"

Tiếp tục lùi thời gian hoàn thành dự án "6 đời Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa xong".