Kinh tế nông hộ đi lên từ mô hình trang trại tổng hợp

Chuyển đổi các cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế, anh Trần Xuân Hiếu ở huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã phát triển thành công mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp.

Kinh tế nông hộ đi lên từ mô hình trang trại tổng hợp