Chuyển động nhà nông 4/6: Nhật Bản đồng ý cho hệ thống xử lý quả vải tươi xuất khẩu vận hành

Chuyên gia Nhật Bản công nhận hệ thống xử lý quả vải tươi xuất khẩu của 3 doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng theo đúng các quy định và có thể đi vào vận hành.

Chuyển động nhà nông 4/6: Nhật Bản đồng ý cho hệ thống xử lý quả vải tươi xuất khẩu vận hành

Chuyển động nhà nông 4/6.